Ομάδα Επικοινωνία (ΟΜ.ΕΠ.), Κόμμα Πειρατών Ελλάδας

Αρχική Παρουσίαση:
Η λειτουργία της ΟΜ.ΕΠ. βασίζεται πάνω-κάτω σε αυτή την "διάρθρωση":
Rick Falkvinge: Working swarm-wise
Δηλ. την διάρθρωση του "σμήνους" με μια μικρή οργανωτική/συντονιστική "ηγεσία" που σκοπός της δεν είναι να διοικεί αλλά να συντονίζει και να διευκολύνει την λειτουργία των μελών του "σμήνους". Τα μέλη είναι αυτά που ενεργοποιούνται και ενεργούν πάνω σε ένα συνολικά και συνεργατικά σχεδιασμένο πλάνο λειτουργίας. Ο/Οι συντονιστές απλά προσπαθούν να τηρούν το πλάνο και να λειτουργούν ως "πρωτόκολλο" επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη, δεν αποτελούν συνισταμένη των μελών αφού και τα ίδια τα μέλη δεν αποτελούν συνιστώσες. Βασική αρχή λειτουργίας, η άμεση συμμετοχική δημοκρατία με όρους συνεργασίας και συνεργατικότητας. Με δυο λόγια θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την όλη λειτουργία της ΟΜ.ΕΠ. ως ένα "σμήνος μελισσών" χωρίς βέβαια "βασίλισσα" και οπωσδήποτε χωρίς κηφήνες, μόνο μέλισσες!!!
Όλα γίνονται "κατά την διαδρομή", οι στόχοι που θέλουμε να πετύχουμε, ο τρόπος που λειτουργούμε... τα πάντα. Δοκιμασμένες μέθοδοι επανακαθορίζονται ανά πάσα στιγμή, νέες μέθοδοι παράγονται αν πάσα στιγμή κτλ. Και όλα αυτά πάντα βασισμένα στον εθελοντισμό. Ότι δεν μας κάνει το απορρίπτουμε, ότι μας κάνει το κρατάμε (μέχρι να το αντικαταστήσουμε). Θέτουμε στόχους και προσπαθούμε συνεργατικά να τους πετύχουμε. Κατά την διαδικασία της οργάνωσης μας θα δοκιμάσουμε πολλούς τρόπους εργασίας, βασικός συνδετικός κρίκος μεταξύ μας, η επικοινωνία και η συνεργασία. Η συνολική συνδυαστική σοφία/εμπειρία/πρωτοβουλία/εργασία του "σμήνους" είναι η δύναμή μας και η επικοινωνία μεταξύ μας, η βάση μας.
It’s ok to do potatoes, it’s better to eat them!!!

Από τις 5 Νοεμβρίου 2012, δηλ. από την επόμενη ημέρα του 1ου Συνεδρίου (3~4 Νοεμβρίου 2012, Γκράβα, Αθήνα) ισχύει το νέο επικυρωμένο καταστατικό για το Κόμμα Πειρατών Ελλάδας. Στο (νέο) Καταστατικό υπάρχει άρθρο για τις "Ομάδες Εργασίας" το οποίο είναι:

Άρθρο 12. Ομάδες Εργασίας.
12.1 Ομάδες Εργασίας μπορούν να σχηματίζονται από μέλη του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας με σκοπό την παραγωγή πολιτικής και την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων.
12.2 Σε μια Ομάδα Εργασίας μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε μέλος του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας επιθυμεί. Στις Ομάδες Εργασίας μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας, εφόσον είναι ομόφωνα αποδεκτά από τα μέλη του Κόμματος που συμμετέχουν στην Ομάδα.
12.3 Κάθε Ομάδα Εργασίας είναι ελεύθερη να επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας της, αρκεί να είναι σύμφωνος με τις αρχές και το καταστατικό του Κόμματος Πειρατών Ελλάδας και να συμφωνούν με αυτόν η πλειοψηφία των μελών που συμμετέχουν στην ομάδα.
12.4 Τα παραγόμενα αποτελέσματα από τις Ομάδες Εργασίας υιοθετούνται από το Κόμμα Πειρατών Ελλάδος εφόσον εγκριθούν από το Σώμα των Μελών.

Βάση λοιπόν του Καταστατικού έχουμε την "ελευθερία" να επιλέξουμε τον τρόπο λειτουργίας της Ομάδας Επικοινωνίας (ΟΜ.ΕΠ). Μπορούμε να καταρτίσουμε τον "Κανονισμό Λειτουργίας" της ομάδας και να τον επικυρώσουμε, σύμφωνα με την παράγραφο 12.2, αρκεί "εφόσον είναι ομόφωνα αποδεκτά από τα μέλη του Κόμματος που συμμετέχουν στην Ομάδα"

Περιεχόμενα: